ตรวจสุขภาพธุรกิจ เมื่อเศรษฐกิจขาลง!!!!!

“การเอาตัวรอดในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สามารถบอกได้ว่าเศรษฐกิจไม่สามารถฟื้นฟูได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาดีเหมือนเดิม ในปี 2020 นี้ อาจต้องเวลาอย่างน้อย 3 ปี ด้วยซ้ำไป “

ซึ่งพวกเราจะต้องดำรงชีวิตให้อยู่รอดในสภาวะแบบนี้ อาจด้วยการปรับตัว หรืออยู่ให้เป็น อยู่ให้ได้ ที่ทาง SMEs จะต้องตระหนักถึงธุรกิจตนเองให้ได้ เข้าถึงธุรกิจของตน เพื่อจะทำให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ควรทำอย่างแรกเลยเพื่อทำการตรวจสุขภาพของธุรกิจตนเองนั้น จะใช้ วิธีการวิเคราะห์ SWOT ที่เป็นวิธีง่ายๆ ที่นักธุรกิจไม่ว่าระดับใดก็ใช้วิธีนี้ในการประเมินสภาพธุรกิจของตนเอง ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 จุดแข็ง ที่องค์กรจะมีองค์ประกอบต่างๆ ของการประกอบธุรกิจอยู่แล้ว โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร การเงิน นั่นเอง

ส่วนที่ 2 โอกาส เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจเรา ทั้งโอกาสของธุรกิจที่หายไป โอกาสที่มีขึ้นปัจจุบัน และโอกาสที่กำลังมาในอนาคต

ส่วนที่ 3  จุดอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเปิดใจเพื่อหาจุดอ่อนของธุรกิจ  เช่น ลูกค้าน้อย ผลิตภัณฑ์น้อย หรือสิ่งที่ลูกค้าเคยขอแต่ทำไม่ได้ เป็นต้น ที่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเอง

ส่วนที่ 4 อุปสรรค สิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการเชื่อมโยงกับ  3 ส่วนแรกในการทำธุรกิจ เป็นสิ่งที่ทำให้เราพบและเห็นในปัจจุบันที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปไม่ได้ เช่น เกิดโรคระบาด ลูกค้าปิดกิจการ เป็นต้น ที่มองถึงสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของเรา

เมื่อเราวิเคราะห์ส่วนต่างๆ เหล่านั้นแล้ว สิ่งที่จะทำให้เราดำเนินธุรกิจต่อไปได้ คือ การมีจุดแข็ง และโอกาสที่มากกว่าจุดอ่อนและอุปสรรค ที่จะทำให้เราได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ และถ้ามองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มของการทำธุรกิจ เราจะพบว่าเราประกอบธุรกิจโดยใช้ต้นทุน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั่นเอง