ทีมที่ปรึกษา

เรามีทีมงานมืออาชีพที่เป็นหนึ่งเดียวมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้คำปรึกษาด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

การจัดการอุตสาหกรรมและ SMEs

ดร. ขัญฐมาจณ์ ชูดวงเกียรติกุล
Dr. Khanthamat Choodoungkiattikun

– การจัดการอุตสาหกรรม
– ปรับปรุงกระบวนการผลิต
– พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
– ลดต้นทุนและลดของเสีย
– เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ดร. อรรถสิทธิ์ ถวาย

ดร. อรรถสิทธิ์ ถวาย
Dr. Atthasit Tawai

– วิศวกรรมเคมี
– พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
– ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ผศ. อมรรัตน์ ชุมภู
Assistant Professor Amonrat Chumphoo

– การจัดการอุตสาหกรรม
– ลดต้นทุนและลดของเสีย
– ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ผศ. พีรวัตร ลือสัก
Assistant Professor Peerawat Luesak

– ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
– พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
– เพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต

ชนิภรณ์ เผือกผิววงศ์
Miss Chaniporn Phuakphewvong

– การจัดการอุตสาหกรรม
– ปรับปรุงกระบวนการผลิต
– ลดต้นทุนและลดของเสีย

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

อาจารย์ วีระ แสงฮวด

วีระ แสงฮวด
Mr. Weera Saenghuad

– กระบวนการผลิตแม่พิมพ์
– การบริหารงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์
– การควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์

Marketing & Branding

ดร. พันทิพา ปัญสุวรรณ
Dr. Phanthipha Pansuwan

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การวิเคราะห์และวิจัยตลาด
-การสร้างแบรนด์
-การพัฒนาContent Marketing
ดร. แววดาว พรมเสน

ดร. แววดาว พรมเสน
Dr. Waewdao Promsen

– การจัดการความเสี่ยง
– การวิจัยตลาดเงินและตลาดทุนธุรกิจ start up
กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล

กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล
Mrs. Kulpornphas Pharadonphiban

-การพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
-การสร้างความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจำหน่าย
-การพัฒนาอัตลักษณ์บรรจุภัณฑ์
ศิรินาฎ จันทนะเปลิน

ศิรินาฏ จันทนะเปลิน
Miss Sirinat Chantanapelin

-การเจรจาทางการค้าและการลงทุน
-การวางแผนการตลาด
-การวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ดาริน สิริชญานัท

ดาริน สิริชญานัท
Miss Darin Sirichayanut

– การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
– การออกแบบสื่อและตราสินค้า
– การพัฒนาContent Marketing
อวยพร ต๊ะวัน

อวยพร ต๊ะวัน
Miss Aouypron Thawan

-การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
-การใช้สื่อสร้างสรรค์ทางการตลาด
-กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

วิรัญชนา คำแหง
Miss Wiratchana Kamheng

– การบริหารการตลาด
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริหารธุรกิจและพัฒนาองค์กร

ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย
Dr. Chamaipon Ratanacharoenchai

-การวางแผนทางการเงิน
-การบริหารต้นทุนการผลิต
-ธุรกิจเพื่อสังคม
-การบัญชีเพื่อธุรกิจ
ดร.ณัฐรกานต์ คาใจวุฒิ

ดร. ณัฐรกานต์ คาใจวุฒิ
Dr. Nattharakan Khamchaiwut

– ประสานงานการต่างประเทศ
– ภาษาและการสื่อสาร
– บริหารธุรกิจและการจัดการ
ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์

ดร.ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์
Dr. Nichaphan Pitiniyomrot

-ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
-การจัดการความรู้
-แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดร. กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์

ดร. กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์
Dr. Kingkan Puansurin

– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
เดือนเพ็ญ มะโนเรือง

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง
Dr. Dueanpen Manoruang

-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
-การออกแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและไอทีในธุรกิจ
สุจิตตา หงษ์ทอง

สุจิตตา หงษ์ทอง
Miss Sujitra Hongthong

-การจัดการโซ่อุปทาน
-การจัดการโลจิสติกส์
-การจัดการผลิต
-การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร

นิษฐเนตร์ ปาณะการ
Miss Nittanate Panakarn

– การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง
– การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง
– การบริหารธุรกิจ
นาถธิดา

นาถธิดา เกษมสุข
Miss Nattida Kasamsuk

– การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
– มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
– การควบคุมคุณภาพอาหาร
– การจัดการสิ่งแวดล้อม
สุธาธิต

สุธาธิตณ์ โพธิ์ทอง
Miss Suthatit Pothong

– ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
– วิทยาศาสตร์การเกษตร
– การควบคุมคุณภาพอาหาร

Admin

กฤษดาพงษ์ ทองทิพย์
Mr. Kithdapong Tongthip

– ผู้ช่วยด้านการจัดอุตสาหกรรมและ SME
– ติดต่อประสานงานด้านอาคารสถานที่

ณฐปณต สันชมภู
Mr. Nathapanot Sunchompoo

– ผู้ช่วยด้านบริหารธุรกิจและพัฒนาองค์กร
– ติดต่อประสานงานการเงินและการบัญชี

พัชรินทร์ แจ้งจำนรรจ์
Miss Patcharin Jaengjumnun

– ผู้ช่วยด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอาหาร
– ติดต่อประสานงานเอกสาร

จิตลดา ชมพูชัย
Miss Jitlada Chompuchai

– ผู้ช่วยด้าน Marketing & Branding
– ติดต่อประสานงานด้าน IT