ผลงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตาสหกรรมแม่พิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตาสหกรรมแม่พิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (จ.นครราชสีมา)

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตาสหกรรมแม่พิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ออกแบบและพัฒนาระบบกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานรากระบบกักเก็บน้ำ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

ถ่ายทอดความรู้ในการนำระบบอัตโนมัติไปใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบ การพัฒนาเทคโนโลยี การติดตั้ง และการบำรุงรักษา

ออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถตัดอ้อย

ออกแบบและเขียนแบบระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต

ยกระดับความสามารถในการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน

การลดของเสียในการผลิต ด้วย Lean Management เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร

อบรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการทำงาน

การวิเคราะห์และจัดทำแผนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการวางระบบกักเก็บน้ำเพื่อรับมือปัญหาภัยแล้งให้กับผู้นำชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

soap cosmetic เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด

พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และสร้างเรื่องราวให้สินค้า เพื่อเพิ่มความมีคุณค่าให้กับสินค้า ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การพัฒนาสูตรและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับแบรนด์

การแปรรูปและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

DIP111
logo_kmutnb-(6)
edu_kasetsart
logo-SWU-300x300
msmart
sure otop logo-01
O TECH logo 2-01