“การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต”

ในปัจจุบันจากสภาวะการแข่งขันระหว่างภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งความต้องการของลูกค้าที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น การจะดำเนินการผลิตสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและจัดส่งให้ตรงทันเวลานั้นถือเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานของทุกโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ยังคงมีการใช้แรงงานคนเป็นหลักสำคัญในกระบวนการผลิต

ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนั้นคือ การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning ; SLP) หากโรงงานมีการจัดวางผังโรงงานที่เป็นระบบ และเหมาะสมกับการทำงานการผลิต ตำแหน่งการวางเครื่องจักรและอื่นอุปกรณ์ต่างๆ แล้วนั้น จะเป็นตัวช่วยลดต้นทุนในการบริหารงานและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และยังทำให้เกิดเวลาการสูญเปล่าในการผลิตที่น้อย นอกเหนือจากนี้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่นิยมอีกอย่างหนึ่ง คือ

หลักการ ECRS ที่ประกอบไปด้วย การกำจัด (Eliminate), การรวม (Combine), การจัดเรียงใหม่ (Rearrange) และการทำให้ง่ายขึ้น (Simplify) ที่ถือว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

หลักการ ECRS นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดพร้อมกัน เพียงเลือกใช้และนำมาปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เพียงเท่านี้ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพของในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังส่งผลต่อต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก